Neerlandse Lloyds Lloyd’s Coverholder overstromingsrisicoverzekering flood insurance Oosterschelde Zee Windmolen
Verzekeringen

Overstromingsverzekering

Met de introductie van de nieuwe vrijwillige overstromingsverzekering van Neerlandse in 2016 is heel Nederland wederom verzekerbaar voor het overstromingsrisico.

Alleen bij Neerlandse

In samenwerking met Chaucer Insurance - Lloyd's syndicaat en onderdeel van China Reinsurance Group Corporation (China Re) - heeft Neerlandse de nieuwe risicoverzekering ontwikkeld. De verzekering wordt momenteel aangeboden door meer dan 1.500 verzekeringsagenten. De verzekering kan ook direct online worden afgesloten, bijvoorbeeld via Overstromingsrisicoverzekering.nl.

Neerlandse is zelf geen verzekeraar, maar Lloyd’s coverholder, vergelijkbaar met een gevolmachtigd agent in het intermediaire distriubutiekanaal. Distributie en bemiddeling van deze verzekering vindt uitsluitend via bij Neerlandse aangesloten partners plaats, Neerlandse bemiddelt niet rechtstreeks.

Neerlandse en Lloyd’s garanderen 100% dekking op elke overstromingsrisicoverzekering. Dat kan geen andere verzekeraar u bieden.

De Verzekering

Een verzekering maakt onderdeel uit van verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om een risico te verlagen. Dit geldt natuurlijk ook voor de overstromingsverzekering. De overstromingsverzekering van Neerlandse biedt gegarandeerde dekking, en geen kans op dekking zoals bij een pool-constructie het geval zou zijn.

Vrijwillige keuze

Een overstromingsverzekering is een vrijwillige keuze, anders zou het een vorm van belastingheffing zijn. Hierdoor draagt de verzekering ook bij aan het risicobewustzijn. Een vrijwillige goede keuze kan alleen gemaakt worden op basis van juiste informatie. Volledige transparantie over het overstromingsrisico is belangrijk. Daarom hanteert Neerlandse een risico-gebaseerde premie op basis van het feitelijke risico en stellen wij onze partners in staat het risico-inzicht met haar klanten te delen.

Neerlandse biedt het intermediair diverse web services om het overstromingsrisico voor klanten inzichtelijk te maken, én te verzekeren.

Kans, Gevolg & Risico

Het feitelijke risico wordt door Neerlandse bepaald door te kijken naar de kans én de gevolgen van een overstroming. Deze gevolgen voor een woning worden o.a. bepaald door te kijken naar de overstromingsdiepte bij een overstroming en de waarde van de woning en inboedel.

Risicobepaling helder en transparant

Het feitelijke risico wordt bepaald door instanties buiten Neerlandse om, zoals Rijkswaterstaat, projecten zoals VNK, en ingenieursbureaus zoals ARCADIS. Een laag risico leidt tot een lagere premie, en een hoog risico leidt tot een hogere premie. Dit alles gebaseerd op openbare onafhankelijke data.

Risico's en premies verschillen in Nederland

In de praktijk betekent dit dat premies van elkaar verschillen, net zoals autopremies voor verschillende auto’s verschillen. Kansen en gevolgen lopen in Nederland sterk uiteen. In de Waterwet blijkt dat per locatie de normering (overschrijdingkans) al factor 40 kan verschillen (van 1/250 tot 1/10.000 jaar). Voor de werkelijke overstromingskansen - zoals berekend in VNK - geldt echter dat de verschillen nog veel groter zijn. De verschillen in gevolgen zijn minstens even groot. Overstromingsdieptes verschillen van een paar centimeter tot meer dan 6 meter, en de waarde van een woning is natuurlijk al even variabel.

Neerlandse combineert meer dan 2.000 overstromingsscenario's met elk adrespunt in Nederland.

Het overstromingsrisico, vaak groter dan gedacht

Zoals bekend in binnen- en buitenland is Nederland grotendeels potentieel overstroombaar. Maar liefst 26% van de Nederlandse bodem ligt onder N.A.P. waarbij nog eens 29% van het overige grondgebied overstroombaar is vanuit rivieren. In onze delta lopen 9 miljoen inwoners het risico slachtoffer te worden van een overstroming in een gebied waar tweederde van het BNP wordt verdiend.

Bescherming biedt geen garantie

Om overstromingen te voorkomen wordt Nederland beschermd door 3.500 kilometer primaire keringen (buitenwaterkerend) en 14.000 kilometer secundaire (regionale) keringen (binnenwaterkerend). Voor primaire keringen is in de Waterwet per gebied (dijkring) de maximaal aanvaardbare overschrijdingskans bepaald voor de waterstanden die gelden voor de primaire keringen. De veiligheidsnormen variëren van 1 per 250 jaar langs de Maas tot 1 per 10.000 jaar voor de dijkringen Noord- en Zuid-Holland. Dit betekent dat de primaire waterkeringen van de dijkringen in Noord- en Zuid-Holland bestand zouden moeten zijn tegen een maximale waterstand die minder dan eens in de 10.000 jaar voorkomt. Langs de Maas zou dit eens in de 250 jaar moeten zijn. Voor regionale keringen zijn normeringen regionaal bepaald en zijn daardoor niet landelijk inzichtelijk, noch toetsbaar. Inschattingen van de kans op een regionale overstromingen variëren van 1 per 100 tot 1 per 1.000 jaar.

1/3 van de dijken voldoet niet

Primaire waterkeringen worden periodiek getoetst. Uit de meest recente toetsing blijkt dat 1/3 van de primaire dijken niet voldoet aan de norm zoals gesteld in de wet. Uit studies zoals Veiligheid Nederland in Kaart blijkt ook dat de gemiddelde overstromingskans vele malen groter is dan verondersteld zou worden op basis van de Waterwet. Hierbij wordt het regionale risico, met een relatief grote kans, door VNK zelfs buiten beschouwing gelaten.

Uit de meest recente toetsing blijkt dat 1/3 van de primaire dijken niet voldoet aan de norm zoals gesteld in de wet.

Neerlandse gaat verder dan Overstroomik.nl

Om de Nederland bewust te maken van het risico op overstromingen en te informeren wat er gedaan moet worden bij een overstroming hebben Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio’s en de waterschappen de site Overstroomik.nl ontwikkeld.

De tool is ontwikkeld op basis van recente ontwikkelingen en richt zich op primaire waterkeringen. De waterdieptes zijn gebaseerd op Veiligheid Nederland in Kaart en zogenaamde Ergst Denkbare Overstromingsscenarios (EDO's). Overstroomik.nl houdt géén rekening met het falen van regionale keringen.

Regionale overstromingen

Regionale keringen keren binnenwater, primaire keringen keren buitenwater. Rijkswaterstaat heeft normen en kansen voor deze regionale keringen nog niet landelijk in kaart gebracht. Deze worden om die reden dan ook niet gecommuniceerd op de website Overstroomik.nl.

Neerlandse houdt wel rekening met dit risico. Schade als gevolg van dit risico valt dan ook binnen de dekking van de overstromingsrisicoverzekering. Kansen voor dit type overstromingen variëren van 1 per 100 tot 1 per 1.000 jaar. Een voorbeeld van een overstroming als gevolg van het falen van een regionale kering is de overstroming in Wilnis in 2003.

Polisvoorwaarden

Download hier onze polisvoorwaarden en de bijbehorende samenvattingen.

In de samenvattingen van de verzekeringsdekking vindt u overzichtelijk informatie over de Neerlandse overstromingsverzekering en antwoorden op vragen als: Welke risico’s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen mee bij de hoogte van de premie? Wat kunt u van Neerlandse verwachten en wat verwacht Neerlandse van u? Wilt u meer weten over de Neerlandse overstromingsverzekering? Dan geeft uw verzekeringsadviseur u daar graag meer
informatie over.

Voor huiseigenaren

Polisvoorwaarden Overstromingsverzekering Voor Huiseigenaren

Samenvatting Overstromingsverzekering Voor Huiseigenaren

Voor huurders

Polisvoorwaarden Overstromingsverzekering Voor Huurders

Samenvatting Overstromingsverzekering Voor Huurders

Voor Verenigingen van Eigenaren - VvE's

Polisvoorwaarden Overstromingsverzekering Voor VvE's

Samenvatting Overstromingsverzekering Voor VvE's

Voor appartementseigenaren - VvE-leden

Polisvoorwaarden Overstromingsverzekering Voor Appartementseigenaren

Samenvatting Overstromingsverzekering Voor Appartementseigenaren

Intermediaire oplossingen

Agenten kunnen de overstromingsrisicoverzekering afsluiten via DAK. Agenten met een landelijke dekking, gevolmachtigd agenten en service providers kunnen ook een eigen directe aansluiting realiseren met Neerlandse. Wij integreren met alle bekende polisautomatiseringssystemen.

Bent u benieuwd naar het overstromingsrisico binnen úw portefeuille? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Bekijk onze andere diensten
Volmacht Data Services

Neerlandse's data services maken geautomatiseerde volmachtprocessen mogelijk waarbij een externe data component is vereist. 

Alternatieve Capaciteit

Neerlandse adviseert in buitenlandse tekencapaciteit voor de volmachtmarkt.