Neerlandse Wint Nvga Am Innovatieprijs 2017 Overstromingsrisicoverzekering Overstroming Risico Verzekering
overstromingsverzekering

"Winnaar Innovatieprijs droomt van het creëren van een nieuwe markt"

Bron tekst: Irene Okkerman, Irenergy Bron foto: NVGA

Neerlandse won met haar Overstromingsrisicomodel de NVGA AM Innovatieprijs op 19 april jongstleden. De jury prees Neerlandse om haar volhardendheid te komen tot een verzekeringsoplossing voor een risico dat niet eerder verzekerbaar bleek te zijn. Ook noemde de jury de innovatie van grote betekenis voor de sector. “Het biedt een oplossing voor een reëel probleem waarbij de initiatiefnemers oog hebben voor een efficiënte en eigentijdse manier van werken.” Dat de jury hiermee de spijker op z’n kop slaat, blijkt uit het hoge ambitieniveau van de prijswinnaar.

29 september 2017

Het Overstromingsrisicomodel

Het Overstromingsrisicomodel is een web-enabled verzekeringsoplossing die het overstromingsrisico verzekerbaar maakt op vrijwillige basis en tegen een redelijke prijs. Het hele traject om tot dit model te komen, had echter heel wat voeten in de aarde. De oud-middelbare schoolvrienden Kosta Keramopoulos (39) en Rogier van der Kooy Versteeg (38) legden als Neerlandse een lange en moeizame weg af. Ze trotseerden daarbij de weerstand van het Verbond die pleitte voor een verplichte collectieve verzekering. Aan de andere kant van de Noordzee wisten ze uiteindelijk Lloyd’s te overtuigen dat Nederland geen badkuip is. Hun tijd en inzet werd beloond in de vorm van een Lloyd’s volmacht waardoor ze honderd procent dekking voor het overstromingsrisico konden garanderen. In 2013 betraden ze daarmee voor het eerst de Nederlandse markt. Dat was niet meteen een succes, maar in 2016 was de tijd er rijp voor en is het model inmiddels ook verfijnd met adrespunten in plaats van postcodegebieden. Op deze manier kan voor ieder huishouden de premie nauwkeurig worden berekend.

Business development

Het verzekeren van het overstromingsrisico is één van de aandachtsgebieden van Neerlandse. Andere onderdelen, die inmiddels in de Neerlandse Group zijn ondergebracht, zijn de ontwikkeling en exploitatie van verzekeringssystemen (Neerlandse CloudSystems) en assurantieservices voor het intermediair zoals incassodiensten (Neerlandse Insurance Services). Verder is Neerlandse actief in de branche ‘auto’ waarbij ‘ikRijverzekerd’ een zelfstandig volmachtkantoor binnen de groep is. Het inmiddels zestien medewerkers tellende bedrijf zetelt in het voormalige VideoLab van de Philipsfabriek dat vandaag de dag onderdak biedt aan vele start-ups. “Het klinkt heel divers wat we doen”, steekt Kosta Keramopoulos van wal, maar eigenlijk doen we niet meer dan de oude aan de nieuwe wereld koppelen. Na mijn universitaire studie Sociaal-Wetenschappelijke Informatica ben ik werkzaam geweest bij vts (voorziening tot samenwerking) Politie Nederland en weer later als management consultant bij Berenschot. In die rollen heb ik mij beziggehouden met het vraagstuk hoe een ICTinvestering een zo groot mogelijke toegevoegde waarde kan leveren.” 

"maar eigenlijk doen we niet meer dan de oude aan de nieuwe wereld koppelen"

Verzekeringsbrein

Het verzekeringsbrein van Neerlandse is Rogier van der Kooy Versteeg. Direct na zijn middelbare school is hij in de verzekeringsbranche gaan werken en heeft hij De Laat Assurantiën met de toenmalige compagnon tot volle wasdom gebracht. Hij haalde alle noodzakelijke verzekeringsdiploma’s en was actief als Register Pensioenadviseur. Al in een vroeg stadium was hij zich bewust van de meerwaarde van een nieuw businessmodel en eigentijds verdienmodel. Door hun kennis en kunde te combineren, gaven de vrienden invulling aan iets wat ze beiden ambieerden: het ondernemerschap. “Als Neerlandse maken wij nu – op basis van licenties - gebruik van ‘high end techniek’. Daarop bouwen wij, samen met andere ontwikkelaars, systemen. Het is onze mindset dat we daarin kansen zien. Het Overstromingsrisicomodel is daar ook uit voortgekomen. Wij hadden toegang tot hele precieze overstromingsdata en alle denkbare overstromingssenario’s. Door verschillende systemen aan elkaar te knopen, is het huidige model ontstaan. Wat wij doen is ‘business development’.”

"Wat wij doen is ‘business development’"

Afname in stroomversnelling

Van der Kooy Versteeg: “Geerts Financiële Dienstverleners in Oosterhout, een mooi kantoor met een sterke regiofunctie, was het kantoor dat het Overstromingsrisicomodel als eerste aan de klant aanbood. Daarna volgden Klap en DAK en inmiddels beschikken we nu over een goed landelijk netwerk. De onderschrijving van ons model door de Consumentenbond in 2016 heeft alles in een stroomversnelling gebracht.”Op dit moment analyseert Neerlandse verschillende portefeuilles van diverse volmachtbedrijven op risico en premie. Volgens Keramopoulos zijn de uitkomsten voor deze bedrijven vaak heel verrassend: ‘ja, er is een reëel risico, en ja het is te verzekeren tegen allerzins redelijke premies’. “Ook het feit dat er nu een dekking voor het overstromingsrisico voorhanden is, maakt dat een adviseur dit vanuit zijn zorgplicht wel in zijn advisering mee moet nemen. En het winnen van de NVGA AM Innovatieprijs is natuurlijk ook een geweldige opsteker!”

“Ook het feit dat er nu een dekking voor het overstromingsrisico voorhanden is, maakt dat een adviseur dit vanuit zijn zorgplicht wel in zijn advisering mee moet nemen."

Behoud van zelfstandigheid

Zelfstandigheid is voor de Neerlandse-partners een groot goed. 83,9% van de aandelen is in eigen handen. De resterende zijn verdeeld over een extern investeerder en de kantoren Geerts en Klap. Keramopoulos: ”Wij zijn de volmachtbranche min of meer ingerold. Door schade en schande hebben we geleerd dat rendement maken erg belangrijk is voor behoud van je zelfstandigheid. Dat doen wij door ons te focussen op de volgende drie uitdagingen: de opdrogende capaciteit in de markt, de huidige automatisering die iedere volmachtondernemer hoofdpijn bezorgt (en dikke rekeningen) en het ontwikkelen van écht goede serviceprocessen voor de klant. Als je deze punten oplost als gevolmachtigd agent, verdien je je zelfstandigheid terug en kun je rendement maken. Belangrijk, want de volmachtmarkt is niet zelfstandig op dit moment. De echt grote jongens wel, maar alle kantoren onder de top tien hebben een probleem. Ons advies: kijk over de grenzen van Nederland, kijk over de grenzen van de huidige systemen en kijk over de grenzen van het huidige ‘klant centraal’. En de klant centraal is volgens ons niets anders dan dat je samen met die klant rendement gaat maken en hier samen de vruchten van plukt. Dat je het gaat hebben over risico’s in plaats van over premie. Natuurlijk zijn er slechte volmachten met slechte rendementen. Maar op bijvoorbeeld auto maken wij evenveel winst - iets meer nog zelfs - dan dat daarop gemiddeld verlies wordt gemaakt. Dat is omdat wij hier en daar buitende lijntjes treden.” Keramopoulos maakt dit met een voorbeeld duidelijk. “Voor ’ikRijverzekerd’ hebben we zelf een tender uitgeschreven voor glas, in plaats van dat wij glas standaard inkopen via Glasgarant. Alleen daardoor al hebben we een derde op autoruiten weten te besparen en de klanttevredenheid weten te verhogen. En zo kan ik nog veel meer voorbeelden geven.”

"Dat is omdat wij hier en daar buitende lijntjes treden"

Nieuw polisadministratiesysteem

Beide heren hebben een duidelijk doel voor ogen. “Wij willen een nieuwe markt creëren. Dat is onze droom. De Innovatieprijs heeft onze ontwikkel- en executiekracht echt bevestigd en veel in beweging gezet. Veel volmachtpartijen snuffelen in de technische wereld waarin wij ons al bewegen. Collega’s weten ons nu nog beter te vinden en stellen ons gerichte vragen, bijvoorbeeld of bepaalde technieken wel/niet geschikt zijn voor hun kantoor. En dan komen we op een ander onderwerp en dat is echt een pijnpunt in de volmachtmarkt: het polisautomatiseringssysteem. We hebben al lang op ons verlanglijstje staan om zelf een dergelijk systeem te maken dat bij deze markt past. Vanuit een hele andere view. Dat kunnen wij natuurlijk in ons eentje niet betalen, maar met een select clubje wel. We zijn daarom nu in klein verband met een aantal volmachtpartijen zelf aan het kijken hoe we deze nieuwe wereld kunnen betreden. De huidige polisadministratiesystemen staan in geen verhouding tot wat er nu mogelijk is.” De branche die de innovators daarvoor als eerste op het oog hebben, is auto. “Voor auto willen we het hele proces automatiseren, zoals de volmacht- en agentenadministratie en klantportals. Parallel daaraan ontwikkelen we nu ook een chatbot. Auto is echt niet verlieslatend, zoals velen beweren. Dat heeft alles te maken met de wijze van hoe je zaken organiseert en verkoopt. Als je rendement wilt maken, moet je het net een beetje anders doen. Wij hebben autonome groei op auto zonder portefeuilles op te kopen en we maken rendement.”

Kansen

“Het heeft alles met creatief te denken te maken”, verklaart Keramopoulos de toegevoegde waarde van Neerlandse. “En met het maken van combinaties. Alles bestaat al, maar het gaat erom dat je het combineert. Daarin zitten de echte kansen in verzekeringsland. Wij hebben het geluk dat we klein genoeg zijn, ‘lean and mean’, en vooruit durven te kijken. Daarbij kopen we volmachtcapaciteit in op de Lloyd’s markt en daarbuiten gaat het ons om rendement en niet om het maken van beleggingsresultaten. Zoals gezegd zijn we nu in klein verband een team aan het samenstellen met dataspecialisten en platformbouwers. Als het autoconcept – dat we vanuit Rotterdam gaan vormgeven – staat, willen we dit ook voor andere volmachtbedrijven gaan uitbouwen. We werken ‘agile’ en in scrum-verband en dat betekent dat alle disciplines in het team vertegenwoordigd zijn. De kracht is om in kleine stapjes tot iets te komen en dat snel te kunnen implementeren.”

2022

Over het antwoord op de vraag waar Neerlandse over vijf jaar staat, hoeven de heren niet lang na te denken. “We hopen op de drie genoemde punten echt resultaat te hebben geboekt, zodat we een belangrijk deel van de volmachtmarkt met onze diensten en services kunnen bedienen. Daarbij is het voor ons pas echt een succes als de afnemende partijen daarmee hun zelfstandigheid in de markt bewijzen en niet meer afhankelijk zijn van enkele risicodragers. Dat ze zelf hun toegevoegde waarde aan de klant kunnen laten zien, wat dan gelijk de toegevoegde waarde voor de risicodrager is in de vorm van rendement!”

Bron tekst: Irene Okkerman, Irenergy
Bron foto: NVGA

Gerelateerde artikelen
Fotografie: Erik van der Burgt media Rogier van der Kooy Versteeg: "Verzekeraars moeten echt het roer omgooien"

Tekst Robert Paling, Fotografie Erik van der burgt, Gepubliceerd in AM:Special Juni 2017

Naast de geprezen herintroductie van de overstromingsverzekering is er volgens Van der Kooy Versteeg ook op andere verzekeringsdomeinen nog een wereld te winnen. Voornamelijk door het veel nauwkeuriger inzetten van data. 

Neerlandse Lloyds Lloyd’s Coverholder overstromingsrisicoverzekering flood insurance Molen Zee overstromingsverzekering Vrijwillige overstromingsverzekering voordeliger dan verplichte kartelverzekering van het Verbond

Uit analyse blijkt dat de nieuwe vrijwillige verzekering van Neerlandse vele malen voordeliger is dan de verplichte kartelverzekering die het Verbond in 2013 voorstelde.